PORTOFOLI EUROPIAN I GJUHËVE, ARSIMI 9-VJEÇAR


L400.00

Titulli: Portofoli Europian i Gjuhëve, arsimi 9-vjeçar
Autori: Grup Autorësh
Gjinia: Libër ndihmës për nxënësit që mësojnë gjuhë të huaj
Faqe: 48
Çmimi: 400 lekë/ 4 Euro

“Portofoli Europian i gjuhëve”, Shqip-Frëngjisht për arsimin e mesëm të ulët, është një dokument vlerësimi, ku vet nxënësi mund të provojë nivelin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve që ka arritur në mësimin e gjuhëve të huaja. Të njëjtin dokument vlerësimi, përdorin edhe nxënësit në vendet europiane.
Nxënësi pajiset me portofolin në klasën e 6-të dhe e përdor atë deri në klasën e 9-të.

Grupi i punës që ka përgatitur portofolin përbëhet nga:

  • Tatjana Vuçani, (koordinatore kombëtare dhe pika e kontaktit për PEGJ në Shqipëri).
  • Andromaqi Haloçi  (pedagoge e didaktikës së gjuhës frënge në Universitetin e Tiranës).
  • Elida Reçi (mësuese e gjuhës frënge, shkolla “Sami Frashëri”).
  • Zhulieta Hyso (shkolla “Naim Frashëri”).
  • Ines Lala (mësuese e gjuhës frënge, shkolla “Konferenca e Pezës”.)
  • Lindita Shehu (mësuese e gjuhës frënge, shkolla “Sabaudin Gabrani”).
  • Edlira Keta, Gladiola Hoxha, Rina Gera (mësuese të gjuhës angleze në shkollën jo publike “The Indipendent”)