KUADRI PËRBASHKËT EUROPIAN I REFERENCAVE PËR GJUHËT


Titulli: Kuadri përbashkët europian i referencave për gjuhët
Copyright:  Këshilli i Europës
E drejta botimit:  FILARA botime
Gjinia: Libër ndihmës
Faqe: 192
Çmimi: 600 lekë/ 6 Euro

“Kuadri përbashkët europian i
referencave për gjuhët”, të nxënit,
të mësuarit, vlerësimi, është produkt i përvojave të mësuesve nga gjithë Evropa, në këtë kuptim përdoruesit e tij janë mësuesit, të cilët japin lëndët e gjuhëve të huaja.