TITULLI: IL “PORTOFOLIO”


Titulli: Il “Portofolio” dellecompetenze linguistiche: contesto, approcci, strategie e organizzazione della didattica”, Semminario 21 – 23 tetor 2010
Copyright:  Këshilli i Europës
E drejta botimit:  FILARA botime
Gjinia: Libër ndihmës për mësuesit që japin mësim gjuhë të huaja
Faqe: 84

Libri prezanton materiale për formimin profesional të mësuesve shqiptarë që japin italisht në kuadrin e Programit Iliria, përmes punimeve të prezantuara në seminarin e tetorit 2010.